Sposoby płatności

Sposoby płatności


1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie: 
a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich; 
b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy. 
2. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Produktu zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania Zamówienia przez Klienta. 
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

  • za pobraniem – zapłata następuje gotówką przy odbiorze Przesyłki. W przypadku, gdy stroną Umowy sprzedaży jest Przedsiębiorca w imieniu którego działa Klient, ta forma płatności dostępna jest wyłącznie do wartości zamówienia nie przekraczającej 5 000 (słownie: pięć tysięcy) zł brutto. W tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
  • Gotówką przy odbiorze osobistym
  • Przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy. Bank BGŻ numer rachunku: 12 2030 0045 1110 0000 0125 8270

5. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży. 
6. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 5, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.